Kierunki badawcze realizowane w Zakładzie:

Analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych
Projekt poświęcony jest algorytmom analizy, przetwarzania i rozpoznawania obrazów stosowanych w identyfikacji stanów patologicznych. Przez obrazy rozumie się klasyczne obrazy biomedyczne. Grupa ta zawiera obrazy rentgenowskie, ultrasonograficzne, termowizyjne, jak również mikroskopowe obrazy tkanek. Ponadto analizowane i przetwarzane są obrazy dwuwymiarowe, tzw. sygnały biomedyczne. Wśród nich są pomiary EKG i EEG, kardiograficzne rekordy pracy serca, dźwięki mowy patologicznej itp.

Komputerowe systemy szpitalne
Celem komputerowych systemów szpitalnych jest ulepszenie akwizycji, transmisji i przetwarzanie danych generowanych przez sensory pomiarowe i aparaty medyczne. To z kolei poprawia jakość opieki medycznej, zmniejsza jej koszty i ma pozytywny wpływ na działalność administracyjną i finansową szpitali. W ramach projektu opracowywany jest rozproszony system badań mikrobiologicznych w komputerowym systemie sieciowym.

Techniki komputerowe w biotechnologii
Działanie obiektów biologicznych można rozwiązać jako problem sterowania obiektem wielopoziomowym opisanym zbiorem parametrów powiązanych ze sobą. Grupa badawcza pracująca nad zastosowaniem technik komputerowych w biotechnologii konstruuje nowe konwertery pomiarowe i aparaty medyczne w celu prowadzenia złożonych biomedycznych i biotechnologicznych procedur. Ostatnio realizowany projekt dotyczył programowanego sterowania systemów biotechnologicznych.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. Będzińska 39, pokój 408
41-205 Sosnowiec

Telefony:
tel. 32 3689 752
fax 32 3689 863

Strona internetowa:
zksb.ii.us.edu.pl