ABC Studenta

Instrukcja dotycząca postępowania w przypadkach szczególnych ELS

 1. Rezygnacja kandydata ze studiów na UŚ po wydrukowaniu ELS
  • W przypadku kandydata, który dostał się na UŚ, a następnie zrezygnował ze studiów przed 1.10, a zlecenie wydruku ELS zostało zrealizowane, pracownik Dziekanatu jest zobowiązany do unieważnienia wydrukowanej legitymacji.
 2. Rezygnacja kandydata ze studiów na UŚ przed wydrukowaniem ELS, a po zleceniu wydruku
  • Jeśli kandydat rezygnuje ze studiów przed 1.10, a zostało dodane zlecenie wydruku ELS, natomiast nie dokonano jeszcze realizacji zlecenia, pracownik Dziekanatu jest zobowiązany do anulowania zlecenia wydruku ELS w systemie USOS.
 3. Zamieszczenie nieprawidłowych danych w systemie USOS
  • Jeśli student podał w systemie IRK nieprawidłowe dane osobowe lub umieścił zdjęcie niezgodne z podanymi parametrami, a zostało dodane zlecenie wydruku, Centrum Personalizacji ELS nie zrealizuje zlecenia do czasu wprowadzenia poprawnych danych.
  • Pracownik Dziekanatu ma obowiązek anulować zlecenie do czasu dokonania zmiany danych osobowych studenta.
 4. Przejście studenta z jednej jednostki UŚ do innej jednostki UŚ przed pobraniem ELS.
  • Jeśli student, który dostał się na kilka kierunków studiów, prowadzonych w różnych jednostkach UŚ, postanawia podjąć studia w innej jednostce UŚ niż to wcześniej zadeklarował, i w której jeszcze nie pobrał ELS, konieczne jest przekazanie ELS do właściwej jednostki UŚ w której rzeczywiście student będzie studiował.
  • Jednostka, w której student rezygnuje z podjęcia studiów przekazuje ELS do jednostki, w której student decyduje się podjąć studia na postawie protokołu między właściwymi Dziekanatami.
  • Odpowiednia jednostka zajmująca się rozliczeniem druków ścisłego zarachowania otrzymuje protokół przekazania ELS, celem dokonania zmiany w stanie druków ścisłego zarachowania.
 5. Przejście studenta z jednej jednostki UŚ do innej jednostki UŚ po pobraniu ELS
  • W wypadku zmiany przez studenta wydziału, kierunku lub formy studiów niepowodującej zmiany numeru albumu, student posługuje się dotychczas posiadaną ELS. Stosowną adnotację umieszcza się w teczce akt osobowych studenta.
 6. Student odbywający studia na więcej niż jednej jednostce UŚ
  • Student odbywający studia jednocześnie na więcej niż jednym wydziale posługuje się jedną legitymacją wydaną na wydziale, na którym studiuje podstawowy kierunek.
 7. Rezygnacja/skreślenie studenta ze studiów na UŚ
  • Student, który dostał się na UŚ i otrzymał ELS, a następnie zrezygnował/skreślono go (po 1.10) ze studiów zobowiązany jest zwrócić ELS do właściwej jednostki.
  • Dziekanat zobowiązany jest do unieważnienia wydanej legitymacji.
 8. Wydanie duplikatu ELS z powodu kradzieży, zagubienia bądź zniszczenia z winy studenta.
  • Jeśli student zgubił lub zniszczył z własnej winy ELS albo została mu skradziona, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt we właściwym Dziekanacie. Pracownik Dziekanatu jest zobowiązany oznaczyć ten fakt w systemie USOS. Po wypełnieniu przez studenta wszystkich procedur związanych ze zgłoszeniem zagubienia legitymacji oraz po złożeniu wniosku o wykonanie duplikatu ELS, pracownik Dziekanatu unieważnia w systemie USOS utraconą ELS, a następnie wydaje nowe zlecenie na wydruk duplikatu legitymacji.
  • Student wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS na indywidualnie wygenerowane konto opłat studenckich. Wysokość opłaty za duplikat określona jest we właściwym piśmie okólnym.
 9. Wymiana ELS z powodu zniszczenia nie z winy studenta
  • Jeśli studentowi wydano ELS z nieczytelnym nadrukiem, bez możliwości odczytu w czytniku, z uszkodzeniami mechanicznymi, które powodują błąd odczytu układu stykowego oraz układu MIFARE student zwraca ELS do właściwego Dziekanatu
  • Pracownik Dziekanatu unieważnia wydaną legitymację w systemie USOS, a następnie zleca ponownie wydrukowanie ELS.
  • Student nie ponosi w tym wypadku opłaty za ponowne wydanie ELS.
 10. Wymiana ELS z powodu zmiany danych osobowych bądź umieszczenia na niej nieprawidłowych danych i zdjęcia.
  • Jeżeli student zmienił swoje dane osobowe należy wymienić ELS.
  • W przypadku, gdy student podał w systemie IRK nieprawidłowe dane osobowe / umieścił zdjęcie niezgodne z podanymi parametrami wygenerowana na ich podstawie ELS jest nieprawidłowa.
  • Student ma wówczas obowiązek zwrócić ELS do właściwego Dziekanatu oraz złożyć wniosek  o wymianę ELS.
  • Pracownik Dziekanatu jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek w systemie USOS, a następnie do unieważnienia wydrukowanej już legitymacji i zlecenia nowego wydruku.
  • Student ponownie wnosi opłatę za wydanie legitymacji.
 11. Zwrot opłaty za wydanie ELS.
  • Zwrot opłaty za ELS przysługuje tylko osobom, które zrezygnują ze studiów na danym kierunku, nie później jednak niż do ostatniego dnia dokonania wpisu na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Międzynarodowa Karta Studenta - opis na stronach ISIC

 

W budynkach Uniwersytetu Śląskiego jest dostępna sieć bezprzewodowa.

Rozgłaszane są następujące nazwy:

 • pracownik-us (logowanie dla pracowników - przez konto poczty UŚ)
 • student-us (logowanie dla studentów i doktorantów - przez konto UsosID)
 • eduroam (dla gości sieci eduroam)

1. Konto w sieci UŚ

Aktywowanie konta w sieci bezprzewodowej UŚ pozwala na dostęp do internetu (zgodnie z regulaminem) na innych wydziałach UŚ http://eduroam.us.edu.pl/zasieg , oraz w całej sieci eduroam w Polsce http://www.eduroam.pl/ i za granicą http://www.eduroam.org/

Dla pracowników:
Aby korzystać z sieci bezprzewodowej wystarczy posiadać aktywne konto poczty elektronicznej na UŚ.
Jeśli konto jest aktywne od 2008 roku lub dłużej - trzeba zalogować się na to konto przez https://poczta.us.edu.pl/ i zmienić hasło na nowe.
Jeśli ktoś jeszcze nie posiada konta pocztowego UŚ może je aktywować z dowolnego komputera w sieci UŚ: https://usnet.us.edu.pl/poczta-elektroniczna/aktywacja-kont-poczty-elektronicznej/

Dla studentów:
Aby korzystać z sieci bezprzewodowej należy aktywować konto studenckie: http://usnet.us.edu.pl/?p=6641
Wszelkie informacje o koncie studenckim UŚ znajdują się tutaj:
http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/


2. Konfiguracja połączenia Wi-Fi

parametry połączenia bezprzewodowego:
SSID: pracownik-us lub student-us
ochrona: WPA2-Enterprise
szyfrowanie: AES
metoda uwierzytelniania: Microsoft: Chroniony protokół EAP
certyfikat: AddTrust External CA Root
serwer: radius.us.edu.pl
uwierzytelnianie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAPv2)

Potrzebny certyfikat można pobrać tu: https://support.comodo.com/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=87

Szczegółowa informacja o sposobie konfiguracji połączenia w komputerach, telefonach i innych urządzeniach mobilnych znajduje się na stronie DASiUS UŚ: http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/dostep-bezprzewodowy/siec-bezprzewodowa-w-uniwersytecie-slaskim/


3. Logowanie do sieci

pracownik:
wybieramy sieć pracownik-us
jako nazwę użytkownika wpisujemy swój pełny mail ( imie.nazwisko@us.edu.pl)
hasło - podajemy to samo co do poczty

student:
wybieramy sieć student-us
jako nazwę użytkownika podajemy swó j_nr_usid@us.edu.pl (lub alias_pocztowy©us.edu.pl)
hasło takie jak do kota UsosWEB (przy logowaniu na konto pocztowe - hasło do poczty)


4. Podstawowe dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego dla sieci eduroam są tu:

http://eduroam.us.edu.pl/konfiguracja

European Action Scheme for the Mobility of University Students


ERASMUS to komponent Programu Socrates obejmujący szkolnictwo wyższe. Promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym będzie się odbywać poprzez:

 • wymianę studentów,
 • wymianę nauczycieli akademickich,
 • stypendia dla studentów (studia w kraju Unii Europejskiej trwające od trzech miesięcy do całego roku akademickiego),
 • wprowadzenie systemu zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju - ECTS (Europejski System Transferu Punktów),
 • wspólne opracowywanie programów nauczania oraz wprowadzanie do nich elementów / kursów dotyczących zagadnień integracji europejskiej,
 • europejskie sieci współpracy międzyuczelnianej, w ramach których uczelnie będą prowadzić działalność informacyjną.

W ramach tego programu studenci Wydziału mogą się kształcić w:

 • Jyvaskyla Polytechnic, Finlandia
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
 • Savonia Polytechnic, Finlandia
  koordynator: - dr hab. Piotr Porwik
 • Université du Droit et de la Santé Lille 2, Francja
  koordynator: - dr hab. Piotr Porwik
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grecja
  koordynator: - dr hab. Danuta Stróż
 • Universitat de les Illes Balears, Hiszpania
  koordynator: - dr hab. Danuta Stróż
 • University of Minho, Braga, Portugalia
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugalia
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • Fachhochschule Muenster, Steinfurt, Niemcy
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • Gazi University, Ankara, Turcja
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • Afyon Kocatepe Universitesi, Afyonkarahisar, Turcja
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • Yildiz Teknik Universitesi, Istanbul, Turcja
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 • Celal Bayar Universitesi, Manisa, Turcja
  koordynator: - prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj

Więcej informacji na stronach Erasmus+

lub www.erasmus.us.edu.pl

Opis wszystkich projektów na stronach Działu Projektów

Erasmus+ Informatyka