Elektroniczne legitymacje studenckie

Elektroniczne legitymacje studenckie dla kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają elektroniczną legitymację studencką.

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł. oraz za indeks w wysokości 4,00 zł. (21,00 zł.) na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z numerów PESEL. Indywidualny numer konta tworzony jest na podstawie kodu wydziału i numeru PESEL.

Osoby,które są studentami UŚ i posiadają  ważną legitymacje studnecką a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłate za indeks.

Kandydaci podejmujący studia na na 2 kierunkach wnosza opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

Udostępnij