STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +Ka103

Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach? v Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym/ praktyką w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Informacje:

Terminy rekrutacji:

Do 15 kwietnia 2016 złóż on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim:

Formularz aplikacyjny wraz ze średnią ocen za ostatni rok/semestr akademicki, potwierdzoną przez dziekanat oraz potwierdzenie znajomości języka obcego (kopie /oryginał do wglądu/, np.: oceny z egzaminu maturalnego, oceny z modułu, przekaż do koordynatorów jednostki:

  • Instytut Technologii i Mechatroniki oraz Instytut Nauki o Materiałach dr Joanna Korzekwa (joanna.korzekwa(at)us.edu.pl),
  • Instytut Informatyki dr Beata Zielosko (beata.zielosko(at)us.edu.pl) również do 15 kwietnia 2016!!!

W kwietniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych oraz powiadomi aplikujących studentów o wynikach spotkania Komisji. świadectwa lub certyfikaty), w formie papierowej lub skany dokumentów vJesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach?

Udostępnij