Stypendium rektora dla najlepszego studenta

Proszę o zgłaszanie do stypendium Rektora innych osiągnięć naukowych specyficznych dla danego wydziału wraz z potwierdzeniem osiągnięcia.

Termin zgłaszania 15.09.2018r.

Miejsce: dziekanat Żytnia 12 lub mailowo marta.michalska@us.edu.pl

 

Osiągnięć naukowych nie stanowią:

- członkostwo oraz pełnienie funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich

- publikacje o charakterze nienaukowym

- artykuły lub inne publikacje naukowe, które nie zostały wydane

- indywidualna organizacja studiów

- staże, kursy, wolontariat, praktyki o charakterze nienaukowym (zawodowe)

- przygotowanie materiałów na imprezy kulturalne, naukowe i inne organizowane przez uczelnię

- współorganizowanie i uczestnictwo w powyższych imprezach

- przygotowanie, prezentacja i wygłaszanie referatów na spotkaniach kół naukowych

 

Należy zgłaszać np:

- konkursy/olimpiady/szkolenia dotyczące tematyki z zakresu studiowanej dziedziny (krajowe i międzynarodowe)

- praca np.: w poradniach informatycznych i in. działających na uczelni

-realizacja i produkcja programów autorskich w ramach studiowanych kierunków

Udostępnij