Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”

Uroczystej inauguracji pięćdziesiątego jubileuszowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”, która prezentuje ważniejsze wydarzenia z historii śląskiej wszechnicy.

Na kilkudziesięciu planszach można przeczytać np. o powstaniu uczelni, zapoznać się z pocztem jej rektorów, historią herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Ze znaczących i ciekawych faktów w niej ujętych należy wymienić także uchwalenie przez Senat UŚ dokumentu o nazwie „Misja Uniwersytetu Śląskiego” oraz nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „Uniwersytet Śląski”.

Z wystawy dowiedzieć się też można o wielu aspektach działalności Alma Mater. W dziedzinie nauki interesujące są informacje o ilości patentów zarejestrowanych przez Uczelnię, zbudowanie i funkcjonowanie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, powołanie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych, a także prowadzone przez pracowników uczelni projekty badawcze, takie jak Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap) realizowane za pomocą specjalistycznego sprzętu – balonu na ogrzane powietrze oraz łodzi badawczej (UŚka).

Natomiast o współpracy nauki z biznesem informuje opis spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o.

O pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać w tekstach o m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier. Studentom, pracownikom i mieszkańcom regionu służą przedstawione na wystawie inwestycje uczelni, jak np. usytuowane w nowoczesnym budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) oraz przebudowana na ogólnodostępny deptak służący społeczności akademickiej i mieszkańcom miasta ul. Bankowa. Jedna z tablic poświęcona jest Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego, które zajmuje się publikowaniem dorobku naukowego pracowników wszechnicy, inna natomiast opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” – doskonałym źródle wiedzy o życiu uniwersytetu. Na wystawie zaprezentowane będą równie wszystkie wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone są przyznawaniu przez wszechnicę śląska doktoratu honoris causa zasłużonym dla niej i nauki wybitnym postaciom oraz ustanowieniu innej nagrody uczelnianej „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach – Absolwentów oraz Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Nie pominięto przy tym tych, którzy powodują, że uczelnia żyje wyjątkowo intensywnie – studentów.

Wystawa jubileuszowa nie mogła nie wspomnieć o wieloletnich inicjatywach i przedsięwzięciach środowiska studenckiego, w tym o Akademickim Związku Sportowym, klubach studenckich, jednej z najstarszych w Polsce i wciąż istniejących rozgłośni radiowych – „Egidzie” czy mającym już długą tradycję uniwersyteckim Chórze „Harmonia”, Studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowanym przez niego Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym.

Przygotowana w związku z obchodami jubileuszowego pięćdziesiątego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim wystawa przedstawia historię i wieloaspektową działalność uczelni oraz ludzi z nią związanych – pracowników, studentów, przyjaciół śląskiej Alma Mater. Wystawa będzie towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje o obchodach znajdą się na stronie www.50.us.edu.pl.

Udostępnij