Studia Podyplomowe
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

 

W związku z nowelizacją przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych (przygotowanie ABI do pełnienia funkcji IODo), został zmodyfikowany program Studiów Podyplomowych "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji" (PSOIN). Od XIII edycji 2017/2018, realizowana jest nowa siatka i program Studiów oraz obniżone zostało czesne za Studia. Szczegółowe informacje na stronie Studiów http://www.psoin.us.edu.pl

 

Adresaci Studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

 

Tematyka i cel Studiów

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji realizowaną w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: Ochrona informacji niejawnych i Ochrona danych osobowych są wiodące. Siatka Studiów z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS oraz szczegółowa tematyka modułów opublikowana jest na stronie internetowej studiów. Wykaz modułów:

-        Ochrona informacji niejawnych

-        Infrastruktura informacyjna

-        Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego

-        Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

-        Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa

-        Ochrona danych osobowych

-        Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem

-        Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni

-        Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe

-        Archiwizacja dokumentów

-        Seminarium dyplomowe

 

Organizacja Studiów

Studia trwają 2 semestry, od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

Obejmują 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych, o łącznej liczbie 160 godzin zajęć dydaktycznych (planowany terminarz zjazdów opublikowano na stronie internetowej).

Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ul. Będzińska 39. Są prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. W ramach PSOIN organizowane są również wizyty studyjne i warsztatowe, dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz archiwum.

Studia częściowo realizowane są w systemie e-learningowym (e-PSOIN) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki platformie e-PSOIN Słuchacze mają dostęp do materiałów dydaktycznych, testów, a także mogą kontaktować się z prowadzącymi.

Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem Studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej Słuchacze wybierają lub mogą zaproponować.

Studia są współtworzone przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, wspierane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (GIODO).

 

Dodatkowo dla Słuchaczy

-       Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

-       Dostęp do zbiorów biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka).

-       Dostęp do zbioru książek i prac dyplomowych biblioteki PSOIN (w miejscu odbywania Studiów).

-       Dostęp do Internetu.

-       Baza noclegowa oraz gastronomiczna na miejscu.

-       Życzliwa pomoc i opieka organizatorów przez cały czas trwania Studiów.

 

Zasady i terminy naboru

Rekrutacja trwa od 15.04.2019 do 21.09.2019, jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

-        Podanie o przyjęcie na studia.

-        2 zdjęcia (podpisanena odwrocie).

-        Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

-        Skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

 

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
41-200 Sosnowiec, ul. Żytnia 12

(z dopiskiem Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji)
tel.: (32) 269-18-69
e-mail:
psoin@us.edu.pl

Kierownik Studiów:
prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Z-ca kierownika: dr Małgorzata Gajos-Gržetić
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, tel.: (32) 368-97-16

 

Koszt Studiów

Opłata za Studia wynosi 3800 zł, wnoszona jest semestralnie 1900 zł za semestr:

-       przy jednorazowej wpłacie za semestr, przed rozpoczęciem semestru, obowiązuje 5% bonifikata i opłata wynosi – 1805 zł

-       opłata ratalna 1900 zł (płatna w 3 ratach: 640 zł, 630 zł, 630 zł)

Numer konta Słuchacz generuje indywidualnie na podstawie numeru PESEL

 

Dodatkowe informacje

www.psoin.us.edu.pl