Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna

specjalność

1) Technika, 2) Informatyka i Technologia Informacyjna

Studia kwalifikacyjne skierowane są do nauczycieli. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów: technika, informatyka, technologia informacyjna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Studia umożliwiają nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole. Kwalifikacje te pozwolą nauczycielowi na prawidłowe prowadzenie lekcji z przedmiotów: Technika, Informatyka, Technologia Informacyjna. Umożliwią również włączenie informatyki i technologii informacyjnej do nauczania przedmiotów, które są związane z jego podstawowymi kwalifikacjami oraz wykorzystać wiedzę ogólnotechniczną do nauczania tych przedmiotów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

czas trwania

3 semestry

 

zasady naboru

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla nauczycieli jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

 

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia,*
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia format 4x5,5 cm (podpisane na odwrocie),
  • kserokopia dowodu osobistego,

* dokumenty do pobrania ze strony http://kandydat.us.edu.pl/dokumenty-na-studia-podyplomowe lub http://www.pskeit.us.edu.pl

 

data rozpoczęcia

październik 2013 r. 

 

miejsce składania dokumentów

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Instytut Informatyki,
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych,
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pok. 408, 406
tel.: +48 32 368 97 52 (736)
tel./fax: +48 32-3689-863
http://www.pskeit.us.edu.pl ; zksb@us.edu.pl
Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, tel. 32 368 97 36, zygmunt.wrobel@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Dobrosława Gruszka, tel. 32 368 98 63, dobroslawa.gruszka@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów

czerwiec - lipiec i wrzesień - października 2013 r.; 

 

opłata

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych określa Uchwała nr 156 Senatu UŚ z dnia 26.06.2012r.;
opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw2012156.pdf
Opłata wnoszona w częściach za studia - 4.000,-zł
sem.1 - 1.470,-zł; sem.2 - 1.265,-zł; sem.3 - 1.265,-zł.
Opłata wnoszona w całości za studia - 3.800,-zł
sem.1 - 1.400,-zł; sem.2 - 1.200,-zł; sem.3 - 1.200,-zł. 

 

limit przyjęć

Bez limitu 

 

dodatkowe informacje

Każda ze specjalności zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tyg. Sekretariat czynny jest w godzinach odbywania zajęć. Zarządzenie J.M. Rektora Zarządzenie nr 87/2012 http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-872012