Realizowane w Instytucie zadania badawcze mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia z zakresu fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii polimerów i niektórych problemów elektrochemii, wchodzące w zakres inżynierii materiałowej i nauki o materiałach i ukierunkowane są na:

  • Badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, ceramiki i polimery)
  • Elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów
  • Rozwój i doskonalenie metod badań struktury atomowej, elektronowej i właściwości materiałów
  • Komputerowe modelowanie materiałów

Podstawowym celem tych badań jest poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy realną mikrostrukturą, składem chemicznym materiałów, a ich właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi oraz poszukiwanie obszarów ich zastosowań.
Proces dydaktyczny Instytutu związany jest głównie z nauką o materiałach i jest realizowany na takich kierunkach jak: inżynieria materiałowa ze specjalnością nauka o materiałach, inżynieria biomedyczna oraz edukacja techniczno- informatyczna.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ukierunkowana głównie na:

  • badania nowych materiałów w tym stopów wykazujących pamięć kształtu, stopów amorficznych i nanokrystalicznych, faz międzymetalicznych, materiałów kwazikrystalicznych i kompozytów;
  • badania przemian fazowych oraz realnej struktury i właściwości fizyko-chemicznych metali, ceramiki i polimerów;
  • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu),
  • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów;
  • rozwój i doskonalenie metod badania materiałów, a w szczególności: wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji zbieżnej wiązki, rentgenowskiej analizy strukturalnej z wykorzystaniem metody Rietvelda, metod badań struktury atomowej, elektronowej a także elektrochemicznych metod badania procesów elektrochemicznych i właściwości materiałów;
  • komputerowe modelowanie materiałów.

Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach:


ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pokój 18 i 19
41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 14

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:


ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pokój H/2/17
41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 30

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych:


ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pokój F/-1/9
41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 09

Sekretariat Instytutu Nauki o Materiałach:ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pokój F/-1/9
41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 15, 32 349 75 94

Strona internetowa Instytutu Nauki o Materiałach:
inom.us.edu.pl